ALGEMENE VOORWAARDEN HELLOBELLO V.O.F.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HelloBello v.o.f. (hierna: HelloBello) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24407233 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.hellobello.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding geplaatste bestelling of totstandgekomen overeenkomst.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HelloBello zijn vrijblijvend en HelloBello behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.2.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HelloBello. HelloBello is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HelloBello dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een bestelling kan binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling kosteloos worden geannuleerd, per e-mail of telefonisch. Het reeds betaalde bedrag wordt direct aan u teruggestort.

2.4 Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

2.5 HelloBello Kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HelloBello.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van HelloBello.

 4.2 Voor alle bestellingen, uitgezonderd bestellingen onder rembours, geldt dat bestelde artikelen pas verzonden worden als het verschuldigde bedrag op de bankrekening van HelloBello is bijgeschreven.

 

Artikel 5. Levering

5.1 HelloBello streeft ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden. Indien uw bestelling niet binnen twee weken uitgeleverd kan worden, neemt HelloBello binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling contact met u op om u te informeren over de te verwachten levertermijn.

5.2 De door HelloBello opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.3 Voor verzending binnen Nederland hanteert HelloBello de tarieven van TNT Post. Bij bestellingen boven € 150,- vervallen de verzendkosten (uitgezonderd rembourskosten).

5.4 Verzending van uw bestelling geschiedt via TNT Post. TNT Post doet er meestal één (1) à twee (2) dagen over om de bestelling bij u af te leveren. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop bestellingen ons bedrijf verlaten.

5. 5 Indien TNT Post u bij aflevering van de bestelling niet thuis treft, wordt de bestelling nog een tweede keer aangeboden. Bent u op dat moment niet thuis, dan vindt u een bericht in de brievenbus. Daarop staat waar u de zending kunt afhalen. Hiervoor hebt u drie weken de tijd, voordat de bestelling weer naar ons wordt teruggezonden. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HelloBello geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 HelloBello garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Retourneren

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u HelloBello daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HelloBello de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief verzendkosten) daarvan te restitueren.

7.3 Indien een product niet aan uw wensen voldoet, kunt u de bestelling op eigen kosten binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan HelloBello retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en er vooraf melding is gemaakt van de retourzending. HelloBello behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt, het artikel niet binnen zeven (7) werkdagen geretourneerd is, of er vooraf geen melding is gemaakt van de retourzending.

 

Artikel 8. Garantie

HelloBello staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder garantie.

Een artikel voor garantie kan alleen retour gestuurd worden met goedkeuring van HelloBello. Zendingen waarvan HelloBello niet op de hoogte is gesteld, worden niet geaccepteerd. Indien een artikel in verband met garantie retour gestuurd moet worden, dient u de retourzending voldoende te frankeren. Blijkt de garantie terecht, dan vergoed HelloBello de door u gemaakte verzendkosten.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en HelloBello, dan wel tussen HelloBello en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HelloBello, is HelloBello niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HelloBello.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HelloBello in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HelloBello gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HelloBello kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan HelloBello schriftelijk opgave doet van een adres, is HelloBello gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan HelloBello schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door HelloBello gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HelloBello deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HelloBello in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HelloBello vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 HelloBello is niet aansprakelijk voor de inhoud, noch schade voortvloeiend uit het gebruik van websites van derden waar www.hellobello.nl naar verwijst.